Publikované 22.11.2021

Pravidla soutěže o zpracování projektu na rekuperační jednotku Dantherm

1. Název soutěže

Název propagační soutěže je „SOUTĚŽ O 3X PROJEKT REKUPERACE ZDARMA S FANPAGE KLIMAVEX CZ A.S.“. Cílem pořádání uvedené spotřebitelské soutěže je rozšířit všeobecné povědomí o větrání s rekuperací tepla Dantherm a podpořit fanouškovskou stránku Klimavex a.s. na Facebooku.

2. Organizátor súťaže

Propagační soutěž „SOUTĚŽ O 3X PROJEKT REKUPERACE ZDARMA S FANPAGE KLIMAVEX A.S.“ pořádá společnost Klimavex CZ a.s. se sídlem Průmyslová 1472/11, 190 00 Praha vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 17309 (dále jen „organizátor“). Soutěž se řídí výlučně těmito pravidly, která popisují práva a povinnosti jejích účastníků a pravidla soutěže (dále jen „soutěž“).

3. Poskytovatel výher

Poskytovateľom výhry je spoločnosť Klimavex CZ a.s.. Výhry jsou v dalším textu označeny slovem výhra nebo cena v adekvátním gramatickém tvaru.

4.Všeobecní pokyny

Účastník se zavazuje dodržovat podmínky této soutěže. Pokud společnost zjistí, že byly porušeny podmínky účasti v soutěži, má právo účastníka ze soutěže diskvalifikovat.

5. Trvání spotřebitelské soutěže

Do propagační soutěže je možné zapojit se od 19.11.2021 do 17.12.2021 a probíhá na oficiální fanouškovské stránce společnosti Klimavex CZ a.s. na Facebooku (https://www.facebook.com/klimavexcz/). Soutěžící jsou o soutěži informováni prostřednictvím sociální sítě Facebook.

6. Pravidlá  soutěže

6.1 Do soutěže o projekt rekuperace zdarma a slevu -25% na rekuperační jednotku Dantherm se může zapojit každý uživatel Facebooku tak, že do komentáře přímo pod soutěžní příspěvek (NE pod sdílené příspěvky) správně odpoví na soutěžní otázku: Jaké maximální tepelné účinnosti v % dosahují rekuperační jednotky Dantherm?

6.2 Do soutěže se může každý uživatel zapojit jen jednou. Duplicitní komentáře nebudou brány v úvahu.

6.3 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora ani jejich rodinní příslušníci. Takoví soutěžící nebudou zařazeni do soutěže.

6.4 Výherce soutěže vylosuje organizátor soutěže, a to výběrem prvních 3 správných odpovědí, které pod příspěvkem budou do data ukončení propagační soutěže.

7. Výhry/Ceny

7.1 Výhrou v soutěži je projekt na rekuperaci zdarma a sleva -25% na rekuperační jednotku Dantherm. Losuje se celkem tři výherce, kteří mají nárok na jeden projekt a slevu na jedno zařízení.

7.2 Vyhlášení vítěze soutěže proběhne dne 17.12.2021.

7.3 Výherce bude na sociální síti kontaktovat facebooková stránka Klimavex CZ a.s. označením v komentáři nebo v příspěvku nebo soukromou zprávou.

7.4 Podrobné informace o výhře a jejím převzetí se s výherci dohodnou v bližší komunikaci prostřednictvím soukromých zpráv nebo e-mailu.

7.5 Výhra je nevyměnitelná a nelze ji vyměnit za hotovost ani jinou formu kompenzace.

8. Odevzdání výhry

Organizátor si před předáním výhry vyhrazuje právo vyzvat výherce k prokázání skutečnosti, že je osobou, která byla vylosována. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. Výhra bude výherci předána osobně nebo zasláním poštou.

9. Odpovědnost organizátora soutěže

Na výhry nevzniká právní nárok. Ve smyslu ustanovení § 845 občanského zákoníku v platném znění nelze výhry vymáhat a to ani prostřednictvím soudu. Výherce nemůže

postoupit výhru na jinú osobu. Organizátor nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které jim tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. s výhrou v soutěži. Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými spotřebitelem, účastníkem nebo výhercem, nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor není zodpovědný za funkčnost telefonních linek, emailových účtů a zařízení, za poštovní služby ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. Organizátor soutěže není zodpovědný za případnou ztrátu, poškození či zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené nepřesnou poštovní adresou a poštovní přepravou na adresu výherce. Nebezpečí škody na hlavních výhrách přechází na výherce okamžikem jejich převzetí. Organizátor soutěže nenese žádnou zodpovědnost za případné škody v souvislosti s užíváním výher.

10. Zpracování osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu jeho identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru. Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. Osobní údaje nebudou předmětem profilování a nebudou pořadatelem předávány mimo Evropský hospodářský prostor. Vyhlášení pořadatele o nepředání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se netýká zpracování, které provádí provozovatel sociální sítě Facebook. Poskytnutí a zpracování osobních údajů výherců je nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné výherci předat výhru. Soutěžící má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele. Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese marketing@klimavex.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se soutěžící domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. Zvláštní ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této spotřebitelské soutěže dle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo z důvodů hodných zvláštního zřetele kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit spotřebitelskou soutěž. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí organizátora soutěže konečné a závazné. Pokud se organizátor soutěže dozví, že výherce pro účely soutěže poskytl nepravdivé údaje nebo informace, organizátor soutěže bude oprávněn vyloučit takového výherce ze soutěže, přičemž jeho nárok na výhru tím zaniká.

Diskuse